Doprava

Společnost využívá pro svou činnost svou vlastní přepravní, manipulační a další techniku, která splňuje veškeré zákonné předpisy a podmínky mezinárodních dohod ADR - pro přepravu nebezpečných nákladů v silniční dopravě.

Zaměstnanci obsluhující vozidla podléhající dohodám ADR mají příslušná školení s platností vždy minimálně jeden rok a všichni zaměstnanci nakládající s odpady mají platné školení dle Zákona o chemických látkách a přípravcích.2007 Created by M-Design, Publikační Systém Fantom PSF 3.1